8014* 1-800-076204
ביגר

מלאו את הפרטים
או חייגו 8014*

תקנון "הסיפור של ביגר"

 1. הגדרות

  "פעילות"
  פעילות במסגרתה יתבקשו לקוחות שירות "Bigger", של בזק בינלאומי לספר כיצד Bigger עזר להם השנה בקידום או שיווק העסק שלהם, ושליחת הסיפור שלהם לכתובת story@bigger.co.il. בסוף הפעילות ייבחרו 10 המשתתפים עם הסיפורים היצירתיים או המקוריים או המרגשים ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בזק בינלאומי וכל אחד מהם יזכה בפרס.

  "משתתף"
  לקוח Bigger אשר שלח סיפור במסגרת הפעילות ובהתאם להוראות תקנון זה.

  "בזק בינלאומי"
  חברת בזק בינלאומי מרחוב שחם 40, פתח תקווה.

  "אתר האינטרנט"
  אתר האינטרנט של Bigger בכתובת www.bigger.co.il

  "עמוד הפעילות"
  עמוד הפייסבוק של Bigger בכתובת: www.facebook.com/Bigger.BezeqBenleumi

  "הפרס"
  רחפן עם מצלמה של חברת SYMA.

 2. פרשנות

  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  3. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה.
 3. תקופת הפעילות

  1. ניתן יהיה להשתתף בפעילות באמצעות שליחת סיפור של לקוח Bigger לכתובת הדואר האלקטרוני story@bigger.co.il החל מיום 15.12.15 החל מהשעה 16:00 ועד לסיום הפעילות ב- 31.12.15 בשעה 18:00 (להלן: "תקופת הפעילות").
  2. מובהר בזאת כי בזק בינלאומי תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות.
 4. תנאי ההשתתפות במבצע

  1. על המשתתף להיות לקוח Bigger פעיל.
  2. על המשתתף להיות יחיד בגיל 18 שנים ומעלה.
  3. כל לקוח Bigger יוכל לשלוח סיפור אחד בלבד במסגרת התחרות.
  4. הפרס מיועד לעשרה זוכים בלבד.
  5. בתחרות זכאים להשתתף אך ורק משתתפים אשר שלחו סיפור רלוונטי לשירות Bigger במהלך תקופת המבצע ואשר עמדו בתנאי תקנון זה במלואם.
 5. אופן ההשתתפות וקבלת הפרס

  1. על מנת להשתתף במבצע, על המשתתף לשלוח סיפור מרגש, מצחיק, יצירתי, או כל סיפור אחר המסביר כיצד שירות Bigger עזר למשתתף לקדם ו/או לשווק את העסק שלו.
  2. הזוכים בפרס יהיו עשרת המשתתפים אשר הסיפור ששלחו היה הכי מעניין או מרגש או מצחיק או יצירתי, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של חבר שופטים מטעמה של בזק בינלאומי.
  3. בזק בינלאומי תזהה את הזוכים ותיצור קשר עימם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו בעת הצטרפותם לשירות Bigger. לאחר אימות פרטיהם של הזוכים כאמור, תפרסם בזק בינלאומי ביום 10.1.2015 את שמות הזוכים בעמוד הפעילות.
  4. בזק בינלאומי תשלח לזוכים את הפרס באמצעות הדואר בתוך 14 ימים ממועד ההכרזה על הזוכים בעמוד הפעילות כאמור.
  5. במידה שבזק בינלאומי לא תצליח ליצור קשר עם מי מן הזוכים, לאחר 3 ניסיונות שייערכו במשך תקופה של עד יומיים לאחר ההכרזה על הזוכים, הזכייה תעבור למשתתף שהסיפור שלו שבא אחרי הסיפור של אותו זוכה ברשימת הזוכים, לפי בחירת חבר השופטים. לבזק בינלאומי לא תהא כל אחריות אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו מסירת הפרס.
  6. לא ניתן להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף אם המשתתף הזוכה לא מימש את הפרס.
  7. בזק בינלאומי לא תשא באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.
  8. בזק בינלאומי אינה אחראיות לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. האחריות לפרס ומימושו בכפוף לתנאים המפורטים על גביו. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את בזק בינלאומי ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. בזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי-מימושו.
 6. כללי

  1. תקנון המבצע ימצא במשרדי בזק בינלאומי בכתובת שחם 40, פתח תקווה ובאתר שירות Bigger בכתובת www.bigger.co.il .
  2. בזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת הפרס ו/או מועדי ואופן קבלתו.
  3. בזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע והמשתתפים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  4. זכאות הזוכים לפרס וכן התחייבות בזק בינלאומי על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
  5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  6. בכל מקרה בו תחליט בזק בינלאומי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות לפרס הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא יוקנה הפרס לאותו זוכה ואם הוקנה- ידרש הזוכה האמור להשיב את הפרס שקיבל.
  7. רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
  8. עצם ההשתתפות בתחרות תיחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בו קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לדין.
  9. בעצם השתתפותו במבצע זה מסכים כל משתתף, במידה ויזכה בפרס, למסור לבזק בינלאומי את פרטיו המלאים ולהתראיין בעניין זכייתו במסגרת מבצע זה; ולפרסם את הסיפור ששלח ו/או תמונתו ו/או שמו ו/או פרטיו ו/או דבר זכייתו בפרס באמצעי קידום מכירות ותקשורת שונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של בזק בינלאומי. המשתתפים הזוכים מוותרים, ללא תמורה, על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפרסום כאמור, במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של בזק בינלאומי.
  10. ידוע למשתתפים כי ההשתתפות במבצע הינה תלויה בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות שאינן קשורות לבזק בינלאומי, ועל כן, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתתפים עקב, תקלה, עיכוב, טעות או כשל כלשהו בהשתתפות בתחרות, לרבות בקשר לאי שליחת הסיפור מטעמם במהלך תקופת המבצע.
  11. בהשתתפות בפעילות המשתתף מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בסיפור ששלח. כמו כן, המשתתף מאשר שלא יהיה בסיפור שהוא שלח במסגרת הפעילות משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.
  12. בזק בינלאומי תהיה רשאית לעשות בסיפורים שישלחו על ידי המשתתפים במבצע, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל ללא תשלום תמלוגים, וללא הגבלת זמן, וכי עצם ההשתתפות במבצע מהווה ויתור באופן בלתי חוזר של כל אחד מהמשתתפים על זכות העשויה להיות לו בקשר עם התמונה שהעלה ו/או בקשר להשתתפותו במבצע, ועל כל טענה בעניין, לרבות הזכות לפרטיות ו/או טענה בקשר לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965.
logoBezeqint