הסכם Bigger

השימוש בשירות Bigger להקמה וניהול פלטפורמה שיווקית לבתי עסק, וכן השימוש במערכת ובחשבון הלקוח (כהגדרתם להלן) הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן.

לחיצה על הכפתור "אשר" ו/או חתימתך על הסכם זה ו/או תחילת השימוש בפועל בשירות (על-פי המוקדם מביניהם), מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. עם מתן הסכמתך כאמור לעיל, תהיה/י רשאי/ת לקבלת זכות שימוש הדירה בשירות (כהגדרתו להלן) באמצעות מערכת הניהול (כהגדרתה להלן) בהתאם להוראות הסכם זה (להלן: "ההסכם").

השימוש בשירות Bigger להקמה וניהול פלטפורמה שיווקית לבתי עסק, וכן השימוש במערכת ובחשבון הלקוח (כהגדרתם להלן) הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן.

לחיצה על הכפתור "אשר" ו/או חתימתך על הסכם זה ו/או תחילת השימוש בפועל בשירות (על-פי המוקדם מביניהם), מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. עם מתן הסכמתך כאמור לעיל, תהיה/י רשאי/ת לקבל זכות שימוש בשירות (כהגדרתו להלן) באמצעות מערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger (כהגדרתן להלן) בהתאם להוראות הסכם זה (להלן: "ההסכם").

 1. כללי בהסכם זה ובמכתב ההתקשרות (כהגדרתו להלן) תהיה למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:
  1. "הסכם זה" – התניות המפורטות במסמך זה ובמכתב ההתקשרות, אשר הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כפי שיהיו מעת לעת.
  2. "בזק בינלאומי" - חברת בזק בינלאומי בע"מ.
  3. "מכתב ההתקשרות" - הודעה הנשלחת אל הלקוח, הכוללת את פרטי הלקוח ואת פרטי ותנאי חבילת השירותים בה בחר הלקוח, לרבות התמורה ותנאי התשלום.
  4. "השירות" או "שירות Bigger" – שירות Bigger להקמה, תפעול וניהול פלטפורמה שיווקית לבית העסק, כמפורט בהסכם זה.
  5. "לקוח/הלקוח" - מי שהתקשר עם בזק בינלאומי לשם קבלת השירות עבור בית העסק, כמפורט בהסכם זה.
  6. "בית העסק" - בית העסק של הלקוח עבורו נרכש השירות המפורט בהסכם זה ובמכתב ההתקשרות.
  7. "המערכת" - מערכת לניהול ותפעול פלטפורמה שיווקית לבתי עסק בישראל הכוללת, בין היתר, את מערכת הניהול (כהגדרתה להלן).

   לצורך הסכם רישוי זה, הגדרת המערכת כוללת, בין היתר (אך לא רק), את קוד התוכנה (Object code), הנתונים, התכנים של המערכת כפי שיהיו מעת לעת (לרבות תוכן הליבה) מאגרי הנתונים (Database), מבני הנתונים ((Data structures הכלולים במערכת כחלק בלתי נפרד ממנה, ואת כל החומר המודפס הקשור אליה, התיעוד המקוון או האלקטרוני, והאמצעים החומריים המשמשים לשעתוק או להפצה של כל האמור לעיל. כל האמור לעיל, כפי שהם כיום וכפי שיהיו בעתיד.

  8. "מערכת הניהול" או "חשבון הלקוח" - מערכת לניהול בית העסק באמצעותה יוכל הלקוח לקבל גישה לאתר האינטרנט, לצ'אט, למערך הפרסום בגוגל, למערכת ניהול אנשי קשר ולמערך יצירת קמפיינים שיווקיים עבור בית העסק, מערך דוחות ובקרה (בקרה על כלל לקוחות הלקוח, כמות הנכנסים לאתר האינטרנט, כמות מסרים שנשלחו ללקוחות, כמות ההקלקות שהושגו במסגרת הקמפיינים השיווקיים ופונקציות נוספות שיתכן ותתעדכנה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בזק בינלאומי). כל לקוח יקבל שם משתמש וסיסמא ייחודיים שיאפשרו לו גישה לחשבון הלקוח.
  9. "אפליקציית Bigger או האפליקציה" – תוכנה המאפשרת לנהל את בית העסק באמצעות מכשיר טלפון נייד חכם או מחשב לוח. באמצעות האפליקציה, יוכל הלקוח לקבל גישה לאתר האינטרנט, למערך הפרסום בגוגל, למערכת ניהול אנשי קשר ולמערך יצירת קמפיינים שיווקיים עבור בית העסק, מערך דוחות ובקרה (בקרה על כלל לקוחות הלקוח, כמות הנכנסים לאתר האינטרנט, כמות מסרים שנשלחו ללקוחות, כמות ההקלקות שהושגו במסגרת הקמפיינים השיווקיים ופונקציות נוספות שיתכן ותתעדכנה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בזק בינלאומי). כל לקוח יקבל שם משתמש וסיסמא ייחודיים שיאפשרו לו גישה לאפליקציית Bigger.
  10. "חבילת השירותים" או "החבילה" - חבילת השירותים בה יבחר הלקוח במועד התקשרות עם בזק בינלאומי בהסכם זה, בהתאם לתכולה ולתעריפים המפורטים במכתב ההתקשרות מול הלקוח ו/או החבילה שביקש הלקוח לקבל ואשר עודכנה במערכות בזק בינלאומי.
  11. "אתר האינטרנט" - אתר אינטרנט תדמיתי המותאם לסוג בית העסק של הלקוח ומבוסס על תבניות בסיסיות הקיימות במערכת, לרבות התאמת אתר אינטרנט זה לשימוש באמצעות טלפונים סלולריים וטאבלטים.
  12. "צ'אט" - במערכת הניהול קיימת מערכת המאפשרת שיחה אינטרנטית מול לקוחות בית העסק באמצעות אתר האינטרנט. הצ'אט זמין רק במערכת הניהול ולא באפליקציה.
  13. "שירותי פרסום בגוגל" - מתן גישה לבית העסק לשימוש במערכת AdWords של חברתGoogle למטרות פרסום, קידום ושיווק בית העסק. היקף שירותי הפרסום בגוגל עבור בית העסק ייקבע על-פי בחירת הלקוח באמצעות חשבון הלקוח ("תקציב הפרסום"). תקציב הפרסום שבחר הלקוח יתחדש באופן אוטומטי מידי יום, אלא אם הלקוח הגדיר בחשבון לקוח תקציב פרסום שונה מזה שהיה נהוג עד אותה עת. מובהר כי בזק בינלאומי רשאית לקבוע, מעת לעת, כי תקציב פרסום העולה על היקף מסוים ייקבע במסגרת פניה טלפונית של הלקוח לנציג של בזק בינלאומי.

   חיוב הלקוח בגין שירות זה ייעשה "פר קליק" (קרי- לפי לכל לחיצה/כניסה בפועל של משתמשים על הקישור הממומן שפרסם הלקוח) או לפי חשיפה של הקישור הממומן של הלקוח במסגרת אמצעי שיווק זה, בהתאם לנהוג ולמוסכם בין Google לבזק בינלאומי באותה העת, ואשר יחושב לפי תעריף חברת Google, כפי שיהיה באותה העת, אשר יופחת מתקציב הפרסום שהגדיר הלקוח כאמור לעיל.

   אם עלות סך ההקלקות ו/או החשיפות של הקישור הממומן של הלקוח ביום מסוים תעלה על 20% מעבר לתקציב הפרסום שהוגדר עבור בית העסק עבור אותו יום- יופסקו שירותי הפרסום בגוגל עבור בית העסק ליום זה.

  14. "שירותי ניהול אנשי קשר" - ניהול מערכת לקוחות של בית העסק, הכוללת שמירה ועדכון אנשי הקשר של בית העסק, ניהול לוח ימי הולדת של אנשי הקשר של בית העסק ומתן אפשרות ללקוח לביצוע פילוח של אנשי הקשר של בית העסק לפי קריטריונים שונים.
  15. "קמפיינים שיווקיים" - מערכת לדיוור אלקטרוני ו/או מערכת לדיוור SMS.
  16. "מערכת לדיוור אלקטרוני" - פלטפורמה לשליחת תכנים שיווקיים של בית העסק באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות שישלחו ללקוחות בית העסק.
  17. "מערכת לדיוור SMS" - פלטפורמה לשליחת הודעות טקסט (SMS) מטעם בית העסק באמצעות הודעות SMS שישלחו ללקוחות בית העסק, בהתאם לחבילת השירות שבחר הלקוח. מובהר כי חישוב מספר ה-SMS שנשלחו על ידי הלקוח כאמור ייעשה לפי מספר התווים של כל הודעתSMS ובהתאם לאופן חישובם אצל ספק התקשורת הרלוונטי.
  18. "תוכן הלקוח" - כל תוכן (טקסט, תמונות, וידאו וכיו"ב), וחומרים שיווקיים, אשר יועלו/יתווספו על ידי הלקוח לחשבון הלקוח, לרבות לשם פרסומו באתר האינטרנט ו/או בקמפיינים שיווקיים ו/או באמצעים אחרים). מובהר כי תוכן הליבה בכל מקרה לא ייחשב כחלק מתוכן הלקוח.
  19. "תוכן הליבה" - תוכן המצוי במערכת (לרבות מערכת הניהול) ו/או באתר האינטרנט של הלקוח ו/או בקמפיינים השיווקיים אשר הוכנו על ידי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה. מובהר כי בכל מקרה מבנה אתר האינטרנט, וכל פורמט, טמפלט, תוכן או מבנה אשר היה ו/או יהיה מצוי במערכת (לרבות מערכת הניהול) ו/או באתר האינטרנט לפני ו/או מבלי הוספה/שינוי של תוכן על ידי הלקוח, ייחשבו כחלק מתוכן הליבה ולא כחלק מתוכן הלקוח.
  20. "פרטי גישה" – נתוני האימות שמסירתם נדרשת לצורך צפייה וניהול מערכת הניהול של הלקוח, והם - מספר תעודת זהות/ח.פ וסיסמא, כפי שנמסרו ללקוח בתהליך ההצטרפות לשירות ו/או כפי שהלקוח יעדכן מעת לעת. מובהר כי בזק בינלאומי רשאית לעדכן מעת לעת את פרטי הגישה שיידרשו לצורך כניסת הלקוח למערכת הניהול, כאמור בסעיף ‎2.7 להלן.
 2. השירות
  1. שירות Bigger של בזק בינלאומי מאפשר ללקוחות השירות לקבל רישיון שימוש בשירות (בהתאם להוראות סעיף ‏3 להלן), באמצעות מערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger, וזאת עבור שיווק, ניהול וקידום בית העסק של אותו לקוח. למען הסר ספק, מובהר כי השירות יינתן עבור בית העסק שעבורו נרכש השירות בלבד, כפי שזה עודכן במערכות בזק בינלאומי.
  2. חבילת השירותים לה יהיה זכאי הלקוח תהיה זו המפורטת במסגרת מכתב ההתקשרות ו/או זו שנבחרה על ידי הלקוח ועודכנה בפועל במערכות בזק בינלאומי.
  3. במסגרת קבלת השירות, יהא רשאי הלקוח לקבל מבזק בינלאומי, ללא תמורה, זכות שימוש בשם מתחם משני (Sub-Domain) של שירות Bigger (להלן: "Sub-Domain"). בכל מקרה של סיום הסכם זה (מכל סיבה שהיא), זכות השימוש ב- Sub-Domain שהוקצה ללקוח תבוטל, וכל הזכויות ב-Sub-Domain האמור יחזרו לבעלותה ושימושה הבלעדיים של בזק בינלאומי.

   חרף האמור לעיל, מובהר כי בזק בינלאומי תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בגין השימוש ב-Sub-Domain שהקצתה לו כאמור, וזאת בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב ללקוח טרם מועד החיוב האמור (להלן: "הודעת בזק בינלאומי"). לקוח שלא הודיע לבזק בינלאומי, בכתב, כי ברצונו שלא להמשיך ולקבל את זכות השימוש ב- Sub-Domainוזאת במהלך תקופה של 15 ימים ממועד קבלת הודעת בזק בינלאומי, יראוהו כמי שמסכים להמשיך ולקבל את זכות השימוש ב-Sub-Domain, וזאת בהתאם לתנאים והתעריפים שפורטו בהודעת בזק בינלאומי.

  4. ביקש הלקוח לרכוש, באמצעות בזק בינלאומי, שם מתחם נפרד שאינו Sub-Domain כאמור לעיל, הדבר ייעשה באמצעות חתימה על הסכם נפרד לרכישת שם המתחם המבוקש, ובהתאם לתנאיו של הסכם זה כפי שיהיו במועד רכישת שם המתחם האמור.
  5. במהלך תקופת הסכם זה, יכול הלקוח לפנות למוקד השירות הטלפוני של בזק בינלאומי במספר 8014* בכל הקשור לקבלת השירות, לרבות בקשר עם כל בעיה או תקלה הקשורה בשירות, באתר האינטרנט ובמערכת (לרבות מערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger), ובזק בינלאומי ו/או מי מטעמה יעשו את מרב המאמצים הסבירים לספק תמיכה טלפונית וטכנית ללקוח מרחוק, זאת, מבלי לגרוע מהסייגים המפורטים בסעיף 6 להלן. הלקוח מתחייב לדווח לבזק בינלאומי על כל מקרה של תקלה בשירות (לרבות במערכת), עם גילויה של התקלה, ולפעול לפי הנחיותיה של בזק בינלאומי (ו/או מי מטעמה) בלבד.
  6. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאספקת השירות ו/או כל חלק ממנו כפופה למילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.
  7. מובהר, מבלי שחלה עליה חובה לעשות כן, כי בזק בינלאומי שומרת את הזכות להחליף ו/או לשנות, להגדיל ו/או להקטין את סוגם והיקפם של פרטי הגישה ולהורות ללקוח לשנותם בהתאם, בכל עת, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. מובהר בזאת, כי בזק בינלאומי שומרת על זכותה להגדיל ו/או להקטין את היקף השירות ו/או לשנות ו/או להקפיא ו/או להפסיק את השירות ו/או כל חלק ממנו, בכל עת, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  9. 2.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבזק בינלאומי יהיה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לסוג ו/או היקף השינויים ו/או התוספות ו/או העדכונים שיכול לקוח לבקש לבצע בתוכן הלקוח ובזק בינלאומי רשאית לשנות מעת לעת את סוג ו/או מספר השינויים ו/או העדכונים ו/או התוספות שיכול לקוח לבקש לערוך בתוכן הלקוח כאמור, וזאת מבלי שללקוח תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  10. בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה, רשאים לבצע בכל עת שיפורים ו/או שינויים במערכת, לרבות במערכת הניהול, אפליקציית Bigger ובאתר האינטרנט, וזאת מבלי שללקוח תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  11. דרישות הסף לשימוש בשירות ובאמצעות מערכת הניהול, הינן כי המשתמש יהיה בעל מערכות ההפעלה העדכניות של מיקרוסופט/MAC, עם רזולוציה מעל 1024X768, וכן יהיה בעל דפדפן אינטרנט של אחת מהגרסאות המפורטות להלן.
   1. IE 9 and up
   2. Chrome 14 and up
   3. Safari 6 and up
   4. Firefox 12.0 and up
   5. Opera 20.0 and up
  12. דרישות הסף לשימוש בשירות באמצעות אפליקציית Bigger:
   Operating system Series or Family Software
   H - iOS 8, or higher H - iPhone Safari
   H - Android 5.0 and higher H - Android browser

   מובהר כי דרישות המערכת המפורטות בסעיף זה לעיל יכולות להתעדכן מעת לעת, על פי הודעת בזק בינלאומי.

 3. רישיון השימוש
  1. עם קבלת תנאי הסכם זה, בזק בינלאומי מעניקה ללקוח רישיון מוגבל, יחיד, שאינו בלעדי ושאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש בשירות באמצעות מערכת הניהול של הלקוח ו/או אפליקציית Bigger, בהתאם לתנאי הסכם זה ובכפוף להוראותיו (להלן: "רישיון השימוש"). רישיון השימוש יפקע עם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
  2. ידוע ללקוח, כי אינו רשאי להעביר, לשתף, להפיץ, ו/או לעשות כל דיספוזיציה או מיסחור אחרים ברישיון השימוש, בתמורה או שלא בתמורה, לצד שלישי. בנוסף, ידוע ללקוח כי אינו רשאי להעתיק או להעביר את המערכת, כולה או חלק ממנה, ו/או להעניק רישיון משנה לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. בנוסף, הלקוח לא יעשה כל שימוש בשירות ו/או במערכת (לרבות במערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger) כדי לבצע/להציע לצד שלישי כלשהו, אלו מהיכולות, השירותים והאפשרויות המתאפשרים ו/או המוצעים במסגרת השירות ו/או המערכת (לרבות מערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger).
  3. ידוע ללקוח, כי אינו רשאי לבצע: (א) הנדסה לאחור (reverse engineering), דה-קומפילציה, או ניתוח (analysis) של המערכת; ו/או (ב) פירוק המערכת למרכיבים (disassemble); ו/או (ג) לנסות לגלות את הקודים (לרבות קוד המקור) של המערכת, את המושגים והרעיונות שביסוד המערכת, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק המערכת או של כל קבצים או תרגומים הנכללים במערכת או נוצרים על ידה; ו/או (ד) התערבות/הפרעה כלשהי במערכת; ו/או (ה) שימוש כלשהו במערכת שאינו לצורך קבלת השירות עפ"י הסכם זה.
  4. ידוע ללקוח כי אינו רשאי להעתיק, לשכפל, לשנות, להתאים או לתרגם את המערכת, לכלול אותה בתוך מערכת אחרת או לשלב אותה עם מערכת אחרת, או ליצור כל תוצר המתבסס על/נגזר מן המערכת (או כל חלק של המערכת).
  5. הלקוח מתחייב ומצהיר בזאת כי יקפיד בכל עת להימנע משימוש ברישיון השימוש, באופן ישיר ו/או עקיף, כדי לפרסם תכנית שאינם הולמים, לרבות תכנים פוגעניים, תכנים בעלי אופי פורנוגרפי, ותכנים המהווים הפרה של זכויות קניין רוחני של בזק בינלאומי ו/או צדדים שלישיים.
  6. בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה אינם ערבים לכך שהמערכת תהיה ללא פגמים, שהשימוש בה יהיה חף מהפרעות, שהשימוש שיעשה בה יהיה ללא טעויות או שיתקבלו ממנה תוצאות מסוימות.
  7. הלקוח יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הלקוח על פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מאי עמידה בתנאי רשיון השימוש ו/או מפרסום תוכן הלקוח באמצעות מערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger ו/או אתר האינטרנט ו/או הקמפיינים השיווקיים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
  8. הלקוח לא יאפשר/יתיר, במעשה או במחדל, לצד שלישי כלשהו לעשות כל דבר מהאמור בסעיף זה לעיל, ולא יבצע מה האמור לעיל באמצעות/בעזרת צד שלישי כלשהו.
 4. התמורה
  1. הלקוח ישלם לבזק בינלאומי, בגין העמדת השירות לרשותו, תשלום חודשי קבוע בהתאם לתנאי חבילת השירותים, אליה הצטרף, כפי שהוסכם במעמד הצטרפותו כמנוי לשירות ו/או כמפורט במכתב ההתקשרות (להלן: "התשלום החודשי" ).
  2. התשלום החודשי יגבה באמצעות אמצעי התשלום שהלקוח מסר לבזק בינלאומי בעת ההצטרפות לשירות ו/או כפי שיעדכן מעת לעת את בזק בינלאומי. סכום שלא ישולם לבזק בינלאומי במועדו יישא ריבית פיגורים, בשיעור המרבי המותר על פי דין, וזאת מהיום המיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.
  3. הלקוח מתחייב ליידע את בזק בינלאומי, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום, החלפתו ו/או ביטולו.
  4. מובהר כי התשלום החודשי הינו בגין העמדת השירות לשימוש הלקוח. התשלום אינו מותנה בשימוש בפועל בשירות, לרבות במערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger ו/או באתר האינטרנט ו/או בקמפיינים השיווקיים, ואף אינו מותנה בתוצאות השירות ו/או חלקים ממנו.
  5. עוד מובהר, כי התמורה הנקובה במכתב ההתקשרות מתייחסת אך ורק לשירות ולהיקף השירות המפורט במכתב ההתקשרות והלקוח יישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור של השירות לפי תעריפי בזק בינלאומי, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או שינוי ו/או עדכון חבילת השירותים המפורטת במכתב ההתקשרות.
  6. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, בזק בינלאומי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או להפסיק את השירות המסופק ללקוח (ו/או חלק ממנו) בכל מקרה של אי תשלום התשלום החודשי במועדו.
  7. מועד תחילת מתן השירות, לצורך חיוב הלקוח בדמי השימוש בגינו, ייחשב כמועד בו הועמד השירות לרשותו לראשונה (היינו, החל מהמועד בו סופקו ללקוח פרטי הגישה וניתנה לו הרשאה לגישה למערכת הניהול, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה).
  8. בזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולעלות בכל עת את תעריף החבילה בה בחר הלקוח כאמור במכתב ההתקשרות, וזאת באמצעות מתן הודעה מראש ובכתב ללקוח (לרבות באמצעות החשבונית התקופתית) בטרם תבצע כל שינוי כאמור. ביקשה בזק בינלאומי להעלות את תעריף החבילה של הלקוח כאמור בסעיף זה לעיל, יהיה הלקוח רשאי להודיע לבזק בינלאומי על רצונו להביא את ההסכם בין הצדדים לסיומו, וזאת במהלך פרק זמן של 21 ימים מהמועד בו נשלחה הודעתה של בזק בינלאומי אודות עדכון התעריפים כאמור.
 5. תכנים ומידע של הלקוח
  1. מובהר ומוסכם, כי הלקוח הינו האחראי המלא והבלעדי לתוכן הלקוח, לרבות כל תוכן לקוח אשר יועלה ו/או יפורסם באתר האינטרנט ו/או במערכת הניהול של הלקוח ו/או באמצעות הקמפיינים השיווקיים.
  2. הלקוח מתחייב בזאת כי במסגרת קבלת השירות יקפיד על קיום הוראות כל דין, לרבות לא יעשה כל שימוש בשירות הניתן ללקוח על פי הסכם זה (לרבות במערכת ומערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger) באופן שיש בו לפגוע בזכויות צדדים שלישיים, לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, אי הוצאת לשון הרע וכיו"ב.
  3. ידוע ללקוח, כי פרטי הגישה מאפשרים גישה מלאה לחשבון הלקוח ו/או אפליקציית Bigger. עוד ידוע ומוסכם על ידי הלקוח, כי חלק מפרטיו האישיים משמשים את בזק בינלאומי לשחזור פרטי הגישה במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה. הלקוח מצהיר ומתחייב לשמור את פרטי הגישה בסודיות מוחלטת ולא לגלותם לכל צד שלישי וכי גילויים לצד שלישי, ככל שייעשה, הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח ישנה את פרטי הגישה מפעם לפעם, באופן שיקשה על צד ג' כלשהו לעשות בהם שימוש ללא חוקי.
  4. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמערכת משתמשת ב- Cookies לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת ומתן השירות, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת לצרכי משתמשיה ולצרכי אבטחת מידע.
  5. מובהר כי לבזק בינלאומי מסורה הזכות שלא לאשר העלאת תכנים מסויימים לאתר האינטרנט ו/או להחליט על הסרתם, אשר לדעתה של בזק בינלאומי אינם ראויים ו/או מפרים זכויות של צדדים שלישיים ו/או נוגדים הוראות כל דין, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 6. אחריות מוגבלת על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, במכתב ההתקשרות, בתוספותיו (ככל שתהיינה) ובכל הנחיה שנמסרה ללקוח, ככל שנמסרה, בתהליך ההצטרפות לשירות או במהלך תקופת מתן השירות -
  1. הלקוח מצהיר, כי בהצטרפותו לשירות הוא לוקח על עצמו את מלוא הסיכונים הכרוכים בשירות, והוא פוטר את בזק בינלאומי ומי מטעמה ומוותר כלפיהם על כל טענה ותביעה בגין כל נזק שעלול להיגרם לו ו/או למי מטעמו עקב ו/או בקשר עם השירות (לרבות המערכת) ו/או כל חלק ממנו.
  2. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירות מושא הסכם זה וכל מערכת הקשורה לשירות, מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמין (As Is ו-As Available). בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם עקב/בקשר עם השירות ו/או המערכת ובכלל זאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור – אי הצלחת השירות, הסתמכות על השירות, דירוג בית העסק במנועי החיפוש באינטרנט, תוצאות הקמפיינים השיווקיים, זמני הטעינה של אתר האינטרנט, העדר גישה למערכת הניהול ו/או אפליקציית Bigger ו/או אתר האינטרנט, גילוי, חשיפה, אבדן, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, גניבה, פגיעה/אובדן של מידע ונתונים (לרבות תוכן הלקוח), התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון השירות, הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, הפסקות והפרעות עבודה, אספקה והעדר אספקה של שירותי התמיכה בשירות, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהשירות (לרבות המערכת), מעצם טיבו, חשוף לסיכונים שונים ומרובים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גילוי, חשיפה, פגיעה/אובדן של מידע ונתונים (לרבות תוכן הלקוח), מחיקה, אבדן, פגיעה, שיבוש, כישלון השירות, העתקה, גניבה, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, חדירת וירוסים, תכנות פוגעניות ועוד. בזק בינלאומי משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים מסוג זה, אך ידוע ללקוח כי אין אפשרות מוחלטת להגן ולשמור על המידע ולמנוע את הסיכונים הכרוכים בשירות ובשימוש במערכת. הלקוח מאשר ומצהיר, כי ידועים לו הסיכונים הכרוכים בשירות ובשימוש במערכת וכי השימוש שהוא עושה בשירות הינו על אחריותו הבלעדית והמוחלטת, כי הוא אינו מסתמך על השירות וכי הוא מוותר על כל טענה ותביעה כלפי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם השירות ו/או המערכת, מכל סיבה שהיא.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, כלפי הלקוח ו/או כלפי כל צד שלישי בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם מסחריות והתאמה למטרה ספציפית של השירות ו/או חלקים ממנו. בזק בינלאומי אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת כי השירות מושא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות ו/או מערכות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות.
  5. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או פגיעה שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה המלאה, לרבות:
   1. תקלות או מגבלות שמקורן בשימוש בשירות ו/או במערכת באמצעות/בשילוב עם מערכות אחרות (לרבות של הלקוח), ו/או בבעיות תכנה או חמרה או אי התאמה בציוד הקצה בו עושה הלקוח שימוש לצורך או במסגרת השירות;
   2. בעיה בגישה לשירות, בין שמקורו בספק התשתית לאינטרנט, ובין שמקורו בספק הגישה לאינטרנט, או מכל סיבה אחרת שהיא;
   3. התחזות, פריצה, חדירת גורם בלתי מורשה, וירוס או תכנות פוגעניות, תקיפות DDoS, Joe-Jobs וכד';
   4. שימוש בשירות ו/או במערכת (לרבות במערכת הניהול) שלא בהתאם לתנאי רישיון השימוש המפורטים בהסכם זה;
   5. פרסום ו/או שימוש בתוכן הלקוח;
   6. כל ביצוע של, או ניסיון לבצע, שינוי ו/או התערבות בשירות ו/או במערכת (לרבות במערכת הניהול ו/או באפליקציית Bigger) שלא ע"י בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה;
   7. בעיות ו/או תקלות חיצוניות למערכת;
   8. המשך שימוש בשירות ו/או במערכת לאחר תום רישיון השימוש ו/או בניגוד להוראות בזק בינלאומי.
  6. בכל מקרה, בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בקשר עם השירות ו/או המערכת לנזקים עקיפים, תוצאתיים, נלווים, עונשיים (לרבות קנסות ופיצויים) ולרבות נזקים (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרמו לצד שלישי, אובדן/פגיעה בהכנסות/רווחים/עסקים, אובדן מידע/נתונים, אובדן הזדמנויות עסקיות ואובדן/פגיעה במוניטין/בשם טוב.
  7. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה אחריותה הבלעדית של בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה לתשלום פיצוי בגין נזקים, מכל עילה שהיא – חוזית, נזיקית או אחרת המצויה בתחום אחריותה של בזק בינלאומי על פי הסכם זה הינה מוגבלת- והתרופה היחידה העומדת ללקוח ו/או לכל צד שלישי בקשר להפרת התחייבויותיה על פי הסכם זה במסגרת מתן השירות, לא תעלה על תקרת שיפוי מצטברת ומקסימאלית, שהינה בגובה התמורה אשר הלקוח שילם לבזק בינלאומי בפועל עבור השירות, במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע בגינו הלקוח ידרוש פיצוי.
 7. כללי התנהגות
  1. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי במסגרת השימוש בשירות לא יבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע בזכות קניין רוחני, בפרטיות או בכל זכות של צד ג'. עוד מצהיר ומתחייב הלקוח, כי במסגרת השימוש בשירות יפעל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

   מובהר, כי בעצם העלאת תכנים לחשבון הלקוח ו/או באפליקציית Bigger ו/או לאתר האינטרנט ו/או לקמפיינים השיווקיים אין כדי להטיל אחריות על בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה, במישרין ובעקיפין, והלקוח מצהיר ומתחייב, כי אין בפעולות אלה כדי הפרת זכות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות של צד ג' או הפרה של הוראות כל דין, וכי הוא בעל כל הזכויות להחזיק במידע והתכנים האמורים ולהשתמש בהם. למען הסר ספק, מובהר כי הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק, תביעה ו/או טענה הנובעים מאי עמידת התחייבויות הלקוח על פי סעיף זה לעיל.

  2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי יעמוד בכל עת בכללי השימוש הנאות בשירותי הגישה לרשת האינטרנט, המופיעים בכתובת http://www.bezeqint.net, כפי שיעודכנו על ידי בזק בינלאומי מעת לעת.
  3. הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובשירותי בזק בינלאומי לצורך ביצוע כל פעולה האסורה עפ"י דיני מדינת ישראל והוא מצהיר כי בשל ביצוע פעולות אלה תחול עליו בלעדית כל חבות, והוא ישפה את בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה בהתאם מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' בעניין. פעולה אסורה תכלול בין היתר, כדלקמן:
   1. פנייה בדיוור ישיר ו/או שליחת הודעות בלתי רצויות (spam) ללקוחות בית העסק ו/או לכל גורם אחר – בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ו/או בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
   2. פרסום והצגת תועבה – בניגוד לסעיף 214 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;
   3. פגיעה בזכויות קניין רוחני של גורם כלשהו, ובכלל זה פגיעה בזכויות יוצרים, העתקה, שימוש בסימני מסחר וכיו"ב.
  4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, בזק בינלאומי עשויה לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת השירות, כולם או מקצתם, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרה מצד הלקוח של התחייבויותיו והצהרותיו שבסעיף זה. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמוחלטת של הלקוח כאמור לעיל בסעיף ‎7 זה.
 8. תוקף ההסכם והפסקת השירות
  1. הסכם זה יכנס לתוקף החל מתאריך חתימתו ולתקופה בלתי קצובה.
  2. הלקוח יהיה רשאי להודיע לבזק בינלאומי בכל עת על סיומו של הסכם זה וזאת באמצעות אחת מהדרכים הבאות בלבד:
   1. שליחת הודעה בכתב לבזק בינלאומי בכתובת המייל bamaak@bezeqint.co.il.
   2. מתן הודעה טלפונית לנציג שירות Bigger באמצעות מספר הטלפון 8014 * בין השעות 9:00-15:00 בלבד.
  3. בקשת הביטול על ידי הלקוח כאמור בסעיף זה לעיל תינתן לא פחות מ-7 ימי עסקים טרם המועד בו מבקש הלקוח להביא את ההסכם לסיומו.
  4. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם את התמורה אותה הוא חייב בגין תקופת ההתחייבות, ככל שישנה (בהתאם לאמור בהודעת ההצטרפות של הלקוח לשירות).
  5. בזק בינלאומי תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו (מכל סיבה שהיא), וזאת בכפוף לשליחת הודעה מראש ובכתב ללקוח.
  6. ידוע ללקוח, כי עם הפסקת השירות, מכל סיבה שהיא, יפקע תוקף רישיון השימוש אשר סופק ללקוח במסגרת הסכם זה וכי מערכת הניהול של הלקוח, לרבות גישת הלקוח אליו, אתר האינטרנט וכל יתר השירותים להם זכאי הלקוח על פי הסכם זה יבוטלו לאלתר במועד סיום ההסכם כאמור.
 9. זכויות קניין רוחני
  1. כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בשירות, במערכת, ובתוכן הליבה (להבדיל מתוכן הלקוח), הינם מוקנים לבזק בינלאומי ו/או לגורם רלוונטי מטעמה ובכל מקרה ללקוח לא תהיה כל זכות בהם מלבד זכות השימוש המוגבלת האמורה במפורש בהסכם זה.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר כי ללקוח מוקנית הבעלות בתוכן הלקוח בלבד.
 10. כללי
  1. מען הצדדים לצורך משלוח הודעות הוא כמפורט במכתב ההתקשרות או בכל מען אחר עליו יודיע צד להסכם זה לצד האחר. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח נותן בזאת את הסכמתו, כי כל אחת מהבאות בפני עצמה – כתובת הדואר האלקטרוני המשמשת את הלקוח כשם המשתמש של חשבון הלקוח ו/או כל כתובת דואר אלקטרוני אחרת אותה מסר הלקוח לבזק בינלאומי לשם קבלת הודעות, כל מספר טלפון (נייח או נייד) ו/או מס' פקסימיליה שמסר הלקוח לבזק בינלאומי (להלן: "פרטי ההתקשרות של הלקוח") יוכלו לשמש את בזק בינלאומי לצורך משלוח כל הודעה על פי הסכם זה ו/או הדין, לרבות לצורך שליחת החשבוניות או החשבון התקופתיים שישלחו ללקוח.
  2. מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנת סתר התשל"ט1979-, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- וכל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, בזק בינלאומי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים או במידע (לרבות תוכן הלקוח) הנמסרים על ידי הלקוח, לצורך מתן השירות וביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, וכן תהא רשאית לתעד אותם לצרכי בקרה פנימית, ו/או לצרכי מעקב אחר תקינות השירות וטיבו ו/או לביצוע מעקב סטטיסטי על הפעילות והשימוש בשירות.
  3. הלקוח מאשר כי ידוע לו שבתחתית אתר האינטרנט של הלקוח יצוין כי אתר זה הוקם ומופעל על ידי בזק בינלאומי באמצעות מערכת Bigger וכי יופיע הלוגו של מערכת Bigger.
  4. מובהר כי הפרת התחייבויות הלקוח לפי סעיפים ‎3, ‎4.1- 4.3 ‎4.3, ‎5, ‎7, ו-‎9 להסכם זה תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.
  5. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לקבלת עדכונים ו/או חשבונות וחשבוניות ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהם באמצעות פרטי ההתקשרות של הלקוח. ככל שהלקוח יבקש כי שמו ו/או פרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של בזק בינלאומי לשליחת תכנים כאמור, הוא יהיה רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות פניה ל-8014* (ו/או באמצעות אמצעי התקשרות אחר שיימסר לו על ידי מוקד בזק בינלאומי במסגרת פניה זו).
  6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.
  7. אי אכיפה של בזק בינלאומי של זכויותיה, לא תהווה בשום אופן ויתור על איזו מזכויותיה של בזק בינלאומי המוקנות לה על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
  8. הלקוח לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו (כולן או חלקן) - בתמורה או שלא בתמורה, מרצון ו/או עפ"י דין – ללא הסכמת בזק בינלאומי מראש ובכתב. כל ניסיון לבצע העברה/המחאה כאמור ללא הסכמה כזו יהיה בטל וחסר תוקף.
  9. רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא בקשר עם השירות שבהסכם זה.
  10. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאים אלו, בהתאם לדיני מדינת ישראל.
logoBezeqint